e nge nhìu người nói ăn lòng trắng trứng, mà e tìm hoài k thấy. ace nào ở đn biết chổ chỉ giúp e với