buomvangk4 mà có chuyện gì mà buồn thế ?!?!
:grumpy: