Hướng dẫn đầy đủ nhât từ A-Z cho tât cả những ai thich chơi với món này. Mình là người đầu tiên ở Vn dạy cac chế đúng chuyên môn này của mình đấy nhé.
<object width="500" height="300" data="https://www.youtube.com/v/m-sy5gLwW7E&fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/m-sy5gLwW7E&fs=1">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="wmode" value="opaque">
<embed src="https://www.youtube.com/v/m-sy5gLwW7E&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="500" height="300">
</object>